LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet rankas som ett av de 100 främsta i världen. Vår forskning tar sig an komplexa problem och globala utmaningar, och vi arbetar för att kunskap och innovationer ska gynna samhället. Medicinska fakulteten är en av åtta fakulteter vid Lunds universitet och Institutionen för hälsovetenskap är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionens medarbetare är verksamma inom både utbildning och forskning i hälsovetenskap, i nära samarbete med hälso- och sjukvården och det omgivande samhället. Forskargruppen “Delaktighet, åldrande och vardagsliv” är en av 12 forskargrupper vid institutionen och dess forskningsfokus är äldre och personer med huvudsakligen fysiska och kognitiva funktionshinder och deras hemsituation. Detta inkluderar utvärderingar av interventioner, longitudinella studier samt metodutveckling.

 

INRCA – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI

INRCA – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani) är en offentlig forskningsinstitution med huvudsäte i Ancona, Italien. INRCA driver forskningsenheter men även geriatriska sjukhus, särskilda boenden och dagverksamhet för personer med Alzheimers sjukdom. INRCA: s uppdrag är tvåfaldigt: att bidra till hälsa och vård till äldre människor; och att bedriva integrerad och multidisciplinär forskning om åldrande och vård av den äldre befolkningen, utifrån kliniskt, biologiskt och socioekonomiskt perspektiv. Centrum för socioekonomisk forskning om åldrande (CRESI) har ett särskilt uppdrag att bedriva tvärvetenskaplig gerontologisk forskning med huvudsyfte att bidra till en mer holistisk förståelse av åldrandet ur ett demografiskt, socialt, ekonomiskt och politiskt perspektiv.

 

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΝΌΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΏΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ ΑΘΗΝΏΝ

AAADRD är en ideell organisation som grundades 2002 av anhöriga till personer med demens och vårdpersonal som är intresserade av Alzheimers sjukdom. AAADRD syftar till att främja medvetenhet om demens samt ge stöd till alla som på något sätt är involverade i vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Verksamheten omfattar minneskliniker, träning, rådgivning och stöd till anhöriga, utbildning av vårdpersonal, föreläsningar för allmänheten, screening och diagnosticering av demens och förebyggande insatser i tät samverkan med samhället.

 

VIRTUAL CAMPUS

Virtual Campus är ett konsultföretag inom informationssystem och teknik, med säte i Porto, Portugal. Företagets vision är att aktivt främja utvecklingen av kunskapssamhället genom utveckling, lärande och utbildning med stöd av digital teknik. Virtual Campus samverkar med både offentliga och privata verksamheter.

Virtual Campus har framgångsrikt producerat multimediala e-lärandeverktyg för olika plattformar (stationära, mobila, surfplattor), miljöer (online, stand-alone) och för olika syften (yrkesutbildning, akutsjukvård, högre utbildning). Virtual Campus fokuserar för närvarande på användningen av Serious games och virtuella miljöer för utbildning och kompetensutveckling.

 

TECH4CARE

Tech4Care är ett spin-off företag från Polytechnic University of Marche. Tech4Care har sitt säte i Ancona, Italien och grundades i december 2015 för att underlätta överföringen av forskningsinnovationer till praktisk hälso- och sjukvård. Vid Tech4Care arbetar en tvärvetenskaplig grupp forskare med kompetens inom samhällsvetenskap, teknik och hälso- och sjukvård. Tech4Care har en särskild kompetens vad det gäller att tillgodose behov hos äldre personer med kroniska sjukdomar. Företaget skräddarsyr innovativa lösningar med ny teknik för stöd, övervakning, egenvård, rehabilitering och utbildning.

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Kaunas Tekniska Högskola (KTU) grundades 1922, och är ett av de största och äldsta tekniska universitet i Baltikum. Genom att integrera utbildning, forskning, innovation och industri, fokuserar KTU sin verksamhet på förbättring av människors livskvalitet, samt utveckling och hållbar och innovativ tillväxt i Litauen.

Fakulteten för Information (KTU IF) bedriver forskning inom följande områden: Intelligenta och multimodala datorgränssnitt; Smarta miljöer och smarta hem; Internet för varor och tjänster; Framtidens Internet; Forskning och utveckling av realtidssystem; IT-säkerhet; Artificiell intelligens, utveckling; och Datormodeller för olika tillämpningar samt kunskapsbaserad teknik för informationssystem.