Syftet med iDO-projektet är att…:

1) Utveckla ett innovativt, digitalt utbildningspaket i nära samarbete med personer med demens och deras anhöriga, för att främja kompetensutveckling hos vård- och omsorgspersonal.

2) Testa utbildningspaketets innehåll och användbarhet i fem EU länder.

3) Utvärdera effekterna för personalens arbete, samt motivation och delaktighet i utbildningen.

4) Sprida användningen av utbildningspaketet inom och utom EU.

Utbildningspaketet kommer att innehålla:
IO1. Videofilmer med personer med demens och anhöriga. I filmerna ger deltagarna sin syn på hur vård och stöd bäst ska utformas för att fungera i det dagliga livet. Filmerna avser att stimulera till en tydligare förståelse för personer med demens, anhörigas situation och de båda gruppernas behov.

IO2. En serie videofilmer med experter inom olika områden av demensvården, bland annat: neurologer, psykologer, legitimerade sjuksköterskor, socialarbetare, samt ingenjörer med erfarenhet av tekniska hjälpmedel. Målet med filmerna är att bidra till ökad kunskap och stimulera till lärande och tillämpning i det dagliga arbetet

IO3. En interaktiv spelapplikation. Spelets interaktivitet och komplexitet kommer att utformas utifrån de krav och behov som uttryckts av vård- och omsorgspersonal, personer med demens, anhöriga, och experter inom demensområdet. Spelen kan anpassas till användarens förmåga och förkunskaper.

IO4. Massive Open Online Course (MOOC): MOOC är en e-inlärningsplattform där spel, videofilmer och dokument integreras och görs tillgängligt online. Design och utveckling av MOOC kommer att involvera vård- och omsorgspersonal för att utbildningspaketet ska spegla användarnas behov och förutsättningar.