Οι στόχοι του προγράμματος “iDO” είναι οι εξής:

1) Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου, από τους επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με άτομα με άνοια και τους οικογενειακούς φροντιστές τους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων στην φροντίδα των ατόμων με άνοια.
2) Δοκιμή του εκπαιδευτικού πακέτου από επαγγελματίες υγείας στην φροντίδα της άνοιας, από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Αξιολόγηση της επιρροής του εκπαιδευτικού πακέτου στην κινητοποίηση των επαγγελματιών και στην συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
4) Διάδοση και αύξηση των ερευνητικών ευρημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει:

Ο1. Συνεντεύξεις με την μορφή βίντεο, από άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους, στα οποία θα εκφράζουν τις ανάγκες τους όσον αφορά την καθημερινή διαβίωση και την παροχή φροντίδας. Σε αυτά τα βίντεο, ο κάθε ομιλητής θα παραθέτει την άποψή του, για αυτά που θεωρεί σημαντικά σχετικά με την παροχή βοήθεια που θα ήθελε να λαμβάνει στην αντιμετώπιση της άνοιας. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενημερώνονται άμεσα οι επαγγελματίες υγείας για τα σημαντικά σημεία στην φροντίδα και θα έχουν καλύτερη κατανόηση για τις ανάγκες των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους.

02. Εκπαιδευτικά βίντεο με συνεντεύξεις έμπειρων επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων σχετικά με τη φροντίδα της άνοιας, όπως: νευρολόγοι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και τεχνικοί υπολογιστών με εμπειρία σε ψηφιακά προγράμματα για άτομα με άνοια. Τελικός σκοπός είναι να βελτιωθεί η γνώση των επαγγελματιών υγείας και να ενθαρρυνθεί η κατανόηση και η εφαρμογή των δεξιοτήτων στην καθημερινή πράξη, με σκοπό να τη βελτίωση της ποιότητα φροντίδας, των εργασιακών συνθηκών και της υγείας/ ευεξίας των ατόμων με άνοια.

03. Θα σχεδιασθεί ένα δια δραστικό παιχνίδι για να αντιμετωπίσει την μη αποτελεσματικότητα των «παραδοσιακών» μεθόδων εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας. Ο χρόνος εκτέλεσης και η περιπλοκότητα του παιχνιδιού θα σχεδιασθούν με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, των ατόμων με άνοια, των οικογενειών τους και αυτών που εξειδικεύονται σε θέματα άνοιας. Τα καινοτόμα στοιχεία του παιχνιδιού θα είναι τα εξής α) συνεχής παρακολούθηση των δυνατοτήτων των χρηστών, β) δημιουργία κατάλληλων βημάτων για να εκπαιδευτούν σωστά οι ενδιαφερόμενοι, γ) συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των παικτών, δ) φυσική διάδραση και μελέτη της καμπύλης μάθησης, ε) εμπλοκή με δια δραστικές ασκήσεις, ζ) δημιουργία διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, η) προσαρμογή σε διαφορετικά κοινωνικά/πολιτισμικά επίπεδα και γνώσεις τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα μοντέλο παιχνιδιού για στοχευμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Ο4. Το «Massive Open Online Course (MOOC)» είναι μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων και δια δραστικών εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες υγείας. Το «MOOC» θα είναι αρχικά διαθέσιμο για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα ενθαρρύνει σημαντικά την εμπλοκή των επαγγελματιών υγείας στην εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του «MOOC» θα συμπεριλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας με σκοπό να δημιουργήσει μια ελκυστική εκπαιδευτική εμπειρία, για τους εκπαιδευόμενους. Στόχος είναι να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να αναφέρουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και πώς ανταποκρίνονται στο μέγιστο στις ανάγκες των ασθενών.